"> ƏMİROV Bаbа Cəfər оğlu – Göyçay Ensiklopediyası