"> DÖVLƏTİMİZİN MƏQSƏDİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ POTENSİALINI GÜCLƏNDİRMƏK, SABİTLİYİ QORUMAQ VƏ XALQIMIZIN DAHA YAXŞI YAŞAMASI ÜÇÜN ŞƏRAİT YARATMAQDIR. GÖYÇAY RAYONU İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ - Göyçay Ensiklopediyası