"> MİRZƏYEV Məhyəddin Şahvətdin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası