"> MİRZƏYEV Məhyəddin Şahvətdin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası