"> YUSİFZADƏ Mustafa Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası