"> YUSİFZADƏ Mustafa Məmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası