"> AZƏRBAYCAN AŞIQ SƏNƏTİNDƏ MULTİKULTURAL ÇALARLAR: ŞİRVAN AŞIQ MƏKTƏBİNİN GÖYÇAY MÜHİTİ – Göyçay Ensiklopediyası