"> AZƏRBAYCAN AŞIQ SƏNƏTİNDƏ MULTİKULTURAL ÇALARLAR: ŞİRVAN AŞIQ MƏKTƏBİNİN GÖYÇAY MÜHİTİ - Göyçay Ensiklopediyası